Nikita Alexeevich Sveshnikov

(27.02 1953 - 29.07 1997)